Contacta con Nosotros

Gen xx-xy (CALDUVER S.L..) garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seuescomunicacionsambelsseus CLIENTS a través de la WEB. La WEB garanteix la protecció i confidencialitat de les dadespersonals, domiciliaris, de pagament i de qualsevolaltretipus que ens proporcionen elsnostres CLIENTS d'acordamb el que es disposa en la Lleiorgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El clients'enténinformat que aquestescondicions de privacitat resulten totalment compatibles amb la inclusiódins de la pàgina web d'uncodi de Google Analytics a efectesmeramentestadístics.

CALDUVER S.L. éseltitular del portal www.genxx-xy.com, (d'araendavant el Portal) i posa el mateix a la disposiciódelsusuarisd'Internet (d'araendavantl'Usuari o elsUsuarissegonsconvinga), amb la fi tanta de proporcionar informació sobre la companyia, elsseusproductes i promocionslligades a aquests, aixícompermetre la prestació de diferentsserveis a través del Portal (registre d'Usuaris, recepció de newsletters, curriculum vitae, etc.).

Aixímateix, a l'efecte del que es disposa en la Lleiorgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CALDUVER S.L. informa l'Usuari que CALDUVER S.L. és titular i responsable d'unasèrie de fitxersinscrits en el Registre de l'AgènciaEspanyolade Protecció de Dades, en el qual es recollirà la informació de caràcter personal subministrada pelsseususuarishaventadoptat totes les mesures de seguretatrequerideslegalment per a la protecció de la intimitatdelsseususuaris.

Titular del portal i fitxers: CALDUVER S.L..
CIF: B12837670
Domicili social: CarrerMajor nº8 – 12500 Vinaròs

Les seuesdadesseranincorporadesàdhucfitxer sota responsabilitat de CALDUVER SL , ambl'objectiu de gestionar la tramitació i execució de la seua comanda . D'haveratorgatprèviament el seuconsentimentexprés ,utilitzarem la seuaadreça de correuelectrònic per a l'enviament de comunicacionscomercials . Vosté pòdrá donar-se de baixa de les mateixes en qualsevolmoment.

Aquestfitxerautomatitzat de dades de caràcter personal éscreatamb les dadesobtingudes en el Portal per i per a CALDUVER S.L. i sota la seuaresponsabilitat, amb les finalitatsd'informació, comercialització i venda delsproductesoferits en la WEB, aixícom la realitzaciód'activitatspromocionals, publicitàries i informatives per qualsevolmitjà (e-mail, mailingpostal. telèfon, telèfonmòbil, etc.) sobre la seua cartera de productes que puguen ser del seu interés, per a ampliar i millorarelsseusproductesadequant les seues ofertes a les preferències o necessitatsdelsseusUsuaris i per a permetre una navegaciópersonalitzadapel Portal.
L'usuariacceptaexpressament la inclusió de les dadesrecaptadesdurant la navegaciópel Portal, o proporcionatsmitjançantl'emplenament de qualsevolformulari, aixícomelsderivats de la relació comercial i/o lliuramentdelsproductescomprats, en el fitxerautomatitzat de dades de caràcter personal.

Durant el procés de recollida de les dades, l'Usuariseràinformat del caràcterobligatori o no de recollida de talsdades per al lliuramentdelsproductes, excepte per a la realització de comandes en aquest cas CALDUVER S.L. informa des d'aquestmoment a l'Usuari que no es considerarà de caràctervoluntari, per la qual cosa serànecessària la seuainclusió per a la formalització de l'oferta comercial, proporcionar les dadesrelatives a la identitat i domicili, a l'ésseraquestesdadesnecessàries per a la formalització i conclusiód'una oferta.

L'usuaripodràexercitar, respecte de les dadesrecaptades en la forma prevista en l'apartat anterior, elsdretsreconeguts en la Lleiorgànica 15/1999, i en particular elsdretsd'accés, rectificació, cancel•lació de dades i oposició, si resultara pertinent, aixícom el de revocació del consentiment per a la cessió de les seuesdades.
Elsdretsreferits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l'usuari, mitjançantsol•licitud escrita i signada dirigida a la següentadreça postal:

CALDUVER S.L.
CIF: 12837670
CarrerMajor nº8 12500 Vinaròs Castelló

Mitjançantl'acceptaciód'aquestescondicions, l'usuariconsentexpressament la cessió o comunicació de les dadesincloses en el fitxerreferit en aquestescondicions, a l'empresaCALDUVER  S.L., estiguensituades o no en el territoriespanyol, i per a les mateixesfinalitatsindicades en aquestsapartats. CALDUVER S.L. es compromet, en la utilització de les dadesincloses en el fitxer, a respectar la seuaconfidencialitat i a utilitzar-los d'acordamb la finalitat del fitxer, aixícom a donar compliment a la seuaobligació de guardar-los i a adoptar totes les mesures per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acordamb el que s'estableix en el Reglament de Mesures de Seguretatdelsfitxersautomatitzats que continguendades de caràcter personal, aprovatpelReialdecret 994/1999, d'11 de juliol.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios analizando la navegación en nuestra web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Leer más